Algemene voorwaarden

Levering diensten

1. Definities
1.1. Opdrachtnemer:
Mady Huisman (gevestigd te Zuid-Scharwoude),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87116170.
Opdrachtgever: de partij die Diensten afneemt van Opdrachtnemer
1.2. Diensten: de diensten of werkzaamheden die door Opdrachtnemer ten
behoeve van Opdrachtgever worden uitgevoerd
1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn.

2. Aanbiedingen en offertes
2.1. Ieder door Opdrachtnemer gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is
vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer te allen tijde worden herroepen.
Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van
aanvaarding is opgenomen.
2.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van
Opdrachtnemer is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte
informatie, staat Opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van
deze informatie.
2.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, etc. van de Diensten, welke
door Opdrachtnemer worden versterkt in kader van een aanbieding of
offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven
van de aangeboden Diensten.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt in ieder
geval tot stand op het moment waarop:
a. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van Opdrachtnemer
mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,
b. Opdrachtnemer het verzoek of de opdracht van Opdrachtgever
mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft aanvaard; of,
c. Opdrachtnemer met medeweten van Opdrachtgever een aanvang
heeft gemaakt met de uitvoering van de Diensten.

4. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
offertes van Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten die tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand zijn gekomen. De
toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever
wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
4.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van toepassing.

5. Uitvoering van de Diensten
5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever, gaat
Opdrachtnemer geen resultaatverplichting aan, maar een
inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zorgvuldig en
bekwaam uit te voeren.
5.2. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle informatie doen toekomen
waar Opdrachtnemer om heeft gevraagd, of waarvan Opdrachtnemer in
redelijkheid moet begrijpen dat Opdrachtnemer deze nodig heeft voor een
juiste uitvoering van de Diensten. Opdrachtgever staat in voor de juistheid,
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
afkomstig zijn. Stelt Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de
door Opdrachtnemer verlangde informatie beschikbaar en loopt de
uitvoering van de werkzaamheden hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten en een eventuele extra vergoeding
voor de Diensten voor rekening van Opdrachtgever.
5.3. Opdrachtnemer en zijn personeel zijn te allen tijde gebonden aan alle
toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de Diensten, welke
reeds van kracht is of in de toekomst van kracht wordt, voor zover de
toepasselijkheid van deze wet- en regelgeving door partijen niet
uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
5.4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Diensten uitsluitend personen
inzetten die voldoende deskundig zijn en over de juiste kwalificaties
beschikken, ongeacht of deze personen in dienstbetrekking zijn bij
Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer worden ingehuurd of ingeleend.

6. Vergoeding en facturering
6.1. In de door partijen overeengekomen vergoeding voor de Diensten zijn alle
kosten van Opdrachtnemer begrepen, tenzij anders overeengekomen. Alle
door Opdrachtnemer in zijn offerte of factuur genoemde bedragen zijn
exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
6.2. Opdrachtnemer zal geen meerkosten bij Opdrachtgever in rekening
brengen indien de wijziging van of aanvulling op de Diensten het gevolg is
van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend.
6.3. Betaling van facturen van Opdrachtnemer dient te geschieden binnen
veertien (14) dagen na de factuurdatum, op de wijze en in de valuta zoals
vermeld op de factuur, tenzij door partijen uitdrukkelijk een andere
betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen. Opdrachtgever
doet afstand van zijn recht om een vordering op Opdrachtnemer te
verrekenen met de facturen van de Opdrachtnemer of zijn
betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer om die reden op te schorten.
6.4. Bezwaren tegen een factuur van Opdrachtnemer dienen binnen veertien
(14) dagen na ontvangst door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gemeld
te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de
betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van het onbetwiste
gedeelte niet op.
6.5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de
overeengekomen betaaltermijn, is hij van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is over de periode dat hij in verzuim is een rente
verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke
handelsrente. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of
buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Opdrachtgever.
Onverminderd het voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om de
Diensten op te schorten totdat de openstaande vergoeding alsnog is
voldaan
6.6. De bij aanvang van de uitvoering van de Diensten overeengekomen prijzen
of uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment bestaande prijspeil.
Opdrachtnemer heeft het recht de met Opdrachtgever overeengekomen
vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen met de
Dienstenprijsindex (DPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

7. Geheimhouding
7.1. Ieder der partijen zal vertrouwelijke informatie van de anderen partij met
strikte vertrouwelijkheid behandelen. Partijen komen overeen dat zij:
a. geen vertrouwelijke informatie voor een ander doel dan voor het
doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is te zullen
aanwenden; en
b. vertrouwelijke informatie als strikt geheim zullen behandelen en deze
niet openbaar zullen maken of onthullen aan derden, daaronder
begrepen andere klanten van Opdrachtnemer, concurrenten van
Opdrachtgever, het publiek of de pers.
7.2. Ieder der partijen zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken aan
haar directeuren, personeel, gelieerde maatschappijen, advocaten,
onderaannemers, tussenpersonen, hulppersonen en/of accountants,
indien hij van oordeel is dat deze dienen te beschikken over de
vertrouwelijke informatie teneinde hun werkzaamheden voortvloeiend uit
of verband houdende met de Overeenkomst te kunnen uitvoeren. Een
partij zal de in dit artikel genoemde personen voorafgaand aan de ter
beschikkingstelling van vertrouwelijke informatie nadrukkelijk over het
vertrouwelijke karakter informeren en hen een gelijke
geheimhoudingsverplichting opleggen als geldt voor die partij zelf.
7.3. Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van dit artikel 7 is het ieder
der partijen toegestaan vertrouwelijke informatie openbaar te maken, c.q.
te onthullen, indien deze partij daartoe op grond van een rechterlijk bevel
of wettelijke verplichting gehouden is, mits:
a. bij de onthulling de belangen van de partij, aan wie de vertrouwelijke
informatie toebehoort, voldoende beschermd worden
overeenkomstig de Overeenkomst; en
b. de onthullende partij de andere partij dusdanig tijdig op de hoogte
heeft gebracht van deze verplichte onthulling dat de andere partij voldoende tijd heeft om een dergelijke onthulling bij de bevoegde
instantie aan te vechten, mits een dergelijke melding is toegestaan.
7.4. Ieder der partijen zal op schriftelijk verzoek van de andere partij en in
ieder geval bij beëindiging van de werkzaamheden of de Overeenkomst,
om welke reden dan ook, alle vertrouwelijke informatie, die zij van de
andere partij onder zich heeft retourneren en/of vernietigen, zonder
daarvan een kopie in enigerlei vorm of op enigerlei gegevensdrager achter
te houden, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen van toepassing
zijn.

8. Privacy
Indien in het kader van uitvoering van de Diensten persoonsgegevens
worden verwerkt door Opdrachtgever of Opdrachtnemer zullen partijen
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante
wet- en regelgeving in acht nemen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1. De totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Diensten
zal geen invloed hebben op de intellectuele eigendomsrechten van een
partij en houdt geen overdracht in van intellectuele eigendomsrechten aan
de andere partij, noch worden aan een partij gebruiksrechten (licenties)
verleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van het logo en
handelsmerken van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming daarvoor heeft gegeven.

10. Duur
10.1. Indien geen duur voor de Overeenkomst is overeengekomen zal
Opdrachtnemer de Diensten verrichten gedurende een bepaalde tijd van
tenminste 6 maanden. Tussentijdse opzegging of beëindiging van de Overeenkomst is alleen mogelijk indien dit expliciet in de Overeenkomst of
deze algemene voorwaarden is bepaald. Indien een partij de
Overeenkomst niet ten minste drie (3) maanden vóór het einde van de
Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd, zal de Overeenkomst nogmaals
voor een bepaalde tijd van 6 maanden worden verlengd.
10.2. Indien partijen binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing
van bepaalde Diensten een termijn zijn overeengekomen, dan is dit nooit
een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen, waarbij aan Opdrachtnemer
een redelijke termijn zal worden gegund om de werkzaamheden alsnog te
voltooien.
10.3. De Overeenkomst tussen partijen kan door elk van partijen met
onmiddellijke ingang en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, bij
aangetekende brief worden ontbonden indien de andere partij één of
meer van de bepalingen uit de Overeenkomst, niet nakomt, ondanks een
schriftelijke sommatie waarbij een redelijke termijn is gesteld aan de
andere partij om alsnog na te komen.
10.4. Door het enkele intreden van één of meer van de hieronder opgesomde
omstandigheden is een partij in gebreke en heeft de andere partij het
recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang
tussentijds te beëindigen, onverminderd de overige wettelijke rechten die
aan de andere partij toekomen:
a. een partij staakt, ontbindt of liquideert haar bedrijf geheel of voor
een belangrijk deel;
b. een partij verzoekt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling;
c. een partij wordt in staat van faillissement verklaard;

11. Uitbesteding aan derden
11.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Diensten uit te besteden aan een
onderaannemer, of tijdelijk gebruik te maken van gekwalificeerd personeel
van derden zoals uitzendkrachten, indien dat noodzakelijk is om aan zijn
verplichtingen te voldoen.
11.2. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt
van derden of onderaannemers blijft Opdrachtnemer verantwoordelijk
voor die keuze en voor de werkzaamheden van deze derden en/of hun
medewerkers. De door deze derden verleende Diensten zijn ook
onderworpen aan de service levels, zoals eventueel tussen partijen
overeengekomen.

12. Aansprakelijkheid
12.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot een bedrag van
EUR 1.500,00.
12.2. De aansprakelijkheid van partijen voor indirecte of gevolgschade is
uitgesloten. Hieronder vallen in ieder geval omzetderving, winstderving en
gemiste besparingen.
12.3. Geen van de in deze algemene voorwaarden vermelde
aansprakelijkheidsbeperkingen is van toepassing in geval van opzet of
grove schuld van een partij of personeel van een partij of in geval van
overlijden of lichamelijk letsel.
12.4. Opdrachtgever is verplicht klachten over de Diensten direct te melden aan
Opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming, zodat Opdrachtnemer in staat is hierop
adequaat te reageren. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval
twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid
direct of indirect voortvloeit.

13. Overmacht
13.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor het niet of vertraagd nakomen van hun
verplichtingen uit de Overeenkomst indien en voor zover de tekortkoming
of vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die overmacht
oplevert. Onder overmacht wordt onder meer niet verstaan: het niet
voldoen aan een garantie, tekort aan personeel, interne criminele
handelingen, stakingen van personeel (tenzij het een landelijke, brancheoverstijgende
staking betreft of een branche-wijde staking die buiten de
controle van het management van Leverancier plaatsvindt), ziekte van
personeel (tenzij sprake is van een epidemie of pandemie), vertraging in
de aanlevering van goederen en/of diensten van derden, gebrekkig
materiaal, toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aan de zijde
van derden die door een partij zijn ingeschakeld en/of liquiditeit- of
solvabiliteitsproblemen.
13.2. Indien een partij als gevolg van overmacht zijn verplichtingen geheel of
gedeeltelijk niet kan nakomen, dient die partij de andere partij hiervan
onverwijld melding te doen. Indien Opdrachtnemer een beroep doet op
overmacht zal Opdrachtnemer onmiddellijk aan Opdrachtgever een
herstelplan overhandigen om de gevolgen van de overmachtssituatie zo
spoedig mogelijk op te lossen of te beperken.

14. Diversen
14.1. De uitvoering van de Diensten of de inhoud van de Overeenkomst tussen
partijen zal niet worden beschouwd als het bestaan of doen ontstaan van
een agentschap of joint venture tussen beide partijen. Het is geen der
partijen toegestaan om enige verplichting (mede) namens de andere partij
aan te gaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
14.2. Het is partijen niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit een tussen
hen bestaande Overeenkomst over te dragen of te verpanden, zonder
voorgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
14.3. Ingeval een opdracht aan Opdrachtnemer wordt verstrekt door meer dan
één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen
die uit hoofde van die opdracht aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn ter
zake van de Diensten.
14.4. Opdrachtgever zal geen personeel van Opdrachtnemer of van
onderaannemers van Opdrachtnemer benaderen met het verzoek om bij
Opdrachtgever in dienst te treden. Dit verbod geldt gedurende de looptijd
van de Overeenkomst tussen partijen en tot zes (6) maanden na
beëindiging daarvan.

15. Cursussen
15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Mady Huisman aan te bieden of te doen geven.

15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Mady Huisman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Mady Huisman in de praktijk tot uitvoering brengt.

15.3. Mady Huisman is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Mady Huisman, het recht op deelname of coaching gesprekken op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.

15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de zakelijke de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

15.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving, tot het moment dat Mady Huisman besluit de content te verwijderen. Mady Huisman streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Mady Huisman besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website/leeromgeving, stelt Mady Huisman de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Mady Huisman meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

15.6. De door Mady Huisman aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/cursussen mogen nimmer met derden worden gedeeld.

15.7. Tijdens de duur van de online cursus en/of het programma kan de inhoud worden gewijzigd en/of aangevuld.

15.8. Mady Huisman spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus beschikbaar is. Mady Huisman verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

16. Toepasselijk recht/geschillen
16.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht.
16.2. De rechter binnen het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd is
bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht
anders voorschrijven.